Tra cứu lương nhân viên hành chính tổng hợp

Biểu đồ lương nhân viên hành chính tổng hợp

7,351,351 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm Năm mươi Một ngàn Ba trăm Năm mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên hành chính tổng hợp là: 7,351,351 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên hành chính tổng hợp