Tra cứu lương nhân viên hành chính tổng hợp

Biểu đồ lương nhân viên hành chính tổng hợp

7,207,547 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Bảy ngàn Năm trăm Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên hành chính tổng hợp là: 7,207,547 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên hành chính tổng hợp