Tra cứu lương nhân viên hành chính

Biểu đồ lương nhân viên hành chính

7,320,744 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm Hai mươi ngàn Bảy trăm Bốn mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên hành chính là: 7,320,744 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên hành chính