Tra cứu lương nhân viên giáo vụ

Biểu đồ lương nhân viên giáo vụ

8,369,565 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Sáu mươi Chín ngàn Năm trăm Sáu mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên giáo vụ là: 8,369,565 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên giáo vụ