Tra cứu lương nhân viên giáo vụ

Biểu đồ lương nhân viên giáo vụ

8,500,000 vnđ

( Tám triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên giáo vụ là: 8,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên giáo vụ