Tra cứu lương nhân viên giao nhận

Biểu đồ lương nhân viên giao nhận

8,602,803 vnđ

( Tám triệu Sáu trăm Hai ngàn Tám trăm Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên giao nhận là: 8,602,803 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên giao nhận