Tra cứu lương nhân viên giao nhận

Biểu đồ lương nhân viên giao nhận

8,895,652 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Chín mươi Năm ngàn Sáu trăm Năm mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên giao nhận là: 8,895,652 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên giao nhận