Tra cứu lương nhân viên đứng máy

Biểu đồ lương nhân viên đứng máy

6,970,588 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm Bảy mươi ngàn Năm trăm Tám mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đứng máy là: 6,970,588 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đứng máy