Tra cứu lương nhân viên đứng máy

Biểu đồ lương nhân viên đứng máy

6,989,130 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm Tám mươi Chín ngàn Một trăm Ba mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đứng máy là: 6,989,130 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đứng máy