Tra cứu lương nhân viên dự án

Biểu đồ lương nhân viên dự án

10,596,646 vnđ

( Mười triệu Năm trăm Chín mươi Sáu ngàn Sáu trăm Bốn mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên dự án là: 10,596,646 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên dự án