Tra cứu lương nhân viên dự án

Biểu đồ lương nhân viên dự án

10,197,903 vnđ

( Mười triệu Một trăm Chín mươi Bảy ngàn Chín trăm Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên dự án là: 10,197,903 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên dự án