Tra cứu lương nhân viên đóng gói

Biểu đồ lương nhân viên đóng gói

8,095,238 vnđ

( Tám triệu Chín mươi Năm ngàn Hai trăm Ba mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đóng gói là: 8,095,238 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đóng gói