Tra cứu lương nhân viên đối ngoại

Biểu đồ lương nhân viên đối ngoại

6,294,117 vnđ

( Sáu triệu Hai trăm Chín mươi Bốn ngàn Một trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đối ngoại là: 6,294,117 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đối ngoại