Tra cứu lương nhân viên đối ngoại

Biểu đồ lương nhân viên đối ngoại

7,870,370 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Bảy mươi ngàn Ba trăm Bảy mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đối ngoại là: 7,870,370 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đối ngoại