Tra cứu lương nhân viên định mức

Biểu đồ lương nhân viên định mức

6,958,333 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm Năm mươi Tám ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên định mức là: 6,958,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên định mức