Tra cứu lương nhân viên định mức

Biểu đồ lương nhân viên định mức

6,928,571 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên định mức là: 6,928,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên định mức