Tra cứu lương nhân viên điều vận

Biểu đồ lương nhân viên điều vận

8,011,627 vnđ

( Tám triệu Mười một ngàn Sáu trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên điều vận là: 8,011,627 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên điều vận