Tra cứu lương nhân viên điều vận

Biểu đồ lương nhân viên điều vận

7,910,714 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Mười ngàn Bảy trăm Mười bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên điều vận là: 7,910,714 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên điều vận