Tra cứu lương nhân viên điều phối vận tải

Biểu đồ lương nhân viên điều phối vận tải

7,916,666 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Mười sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên điều phối vận tải là: 7,916,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên điều phối vận tải