Tra cứu lương nhân viên điều hành vận tải

Biểu đồ lương nhân viên điều hành vận tải

6,208,333 vnđ

( Sáu triệu Hai trăm Tám ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên điều hành vận tải là: 6,208,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên điều hành vận tải