Tra cứu lương nhân viên điều hành vận tải

Biểu đồ lương nhân viên điều hành vận tải

6,312,500 vnđ

( Sáu triệu Ba trăm Mười hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên điều hành vận tải là: 6,312,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên điều hành vận tải