Tra cứu lương nhân viên điện

Biểu đồ lương nhân viên điện

8,995,827 vnđ

( Tám triệu Chín trăm Chín mươi Năm ngàn Tám trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên điện là: 8,995,827 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên điện