Tra cứu lương nhân viên điện

Biểu đồ lương nhân viên điện

8,674,418 vnđ

( Tám triệu Sáu trăm Bảy mươi Bốn ngàn Bốn trăm Mười tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên điện là: 8,674,418 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên điện