Tra cứu lương nhân viên dịch vụ khách hàng

Biểu đồ lương nhân viên dịch vụ khách hàng

7,504,032 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm Bốn ngàn Ba mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên dịch vụ khách hàng là: 7,504,032 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng