Tra cứu lương nhân viên dịch vụ khách hàng

Biểu đồ lương nhân viên dịch vụ khách hàng

7,782,051 vnđ

( Bảy triệu Bảy trăm Tám mươi Hai ngàn Năm mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên dịch vụ khách hàng là: 7,782,051 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng