Tra cứu lương nhân viên đấu thầu

Biểu đồ lương nhân viên đấu thầu

16,333,333 vnđ

( Mười sáu triệu Ba trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đấu thầu là: 16,333,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đấu thầu