Tra cứu lương nhân viên đấu thầu

Biểu đồ lương nhân viên đấu thầu

14,666,666 vnđ

( Mười bốn triệu Sáu trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên đấu thầu là: 14,666,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên đấu thầu