Tra cứu lương nhân viên cứu hộ

Biểu đồ lương nhân viên cứu hộ

7,375,000 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên cứu hộ là: 7,375,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên cứu hộ