Tra cứu lương nhân viên cơ điện

Biểu đồ lương nhân viên cơ điện

8,392,500 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Chín mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên cơ điện là: 8,392,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên cơ điện