Tra cứu lương nhân viên cơ điện

Biểu đồ lương nhân viên cơ điện

7,719,424 vnđ

( Bảy triệu Bảy trăm Mười chín ngàn Bốn trăm Hai mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên cơ điện là: 7,719,424 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên cơ điện