Tra cứu lương nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

8,698,275 vnđ

( Tám triệu Sáu trăm Chín mươi Tám ngàn Hai trăm Bảy mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu là: 8,698,275 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu