Tra cứu lương nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

7,891,891 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Chín mươi Một ngàn Tám trăm Chín mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu là: 7,891,891 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu