Tra cứu lương nhân viên chứng từ

Biểu đồ lương nhân viên chứng từ

7,869,294 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Sáu mươi Chín ngàn Hai trăm Chín mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên chứng từ là: 7,869,294 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên chứng từ