Tra cứu lương nhân viên chế biến

Biểu đồ lương nhân viên chế biến

5,115,384 vnđ

( Năm triệu Một trăm Mười năm ngàn Ba trăm Tám mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên chế biến là: 5,115,384 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên chế biến