Tra cứu lương nhân viên chế biến

Biểu đồ lương nhân viên chế biến

4,690,476 vnđ

( Bốn triệu Sáu trăm Chín mươi ngàn Bốn trăm Bảy mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên chế biến là: 4,690,476 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên chế biến