Tra cứu lương nhân viên chạy bàn

Biểu đồ lương nhân viên chạy bàn

5,650,000 vnđ

( Năm triệu Sáu trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên chạy bàn là: 5,650,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên chạy bàn