Tra cứu lương nhân viên buồng phòng

Biểu đồ lương nhân viên buồng phòng

5,659,090 vnđ

( Năm triệu Sáu trăm Năm mươi Chín ngàn Chín mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên buồng phòng là: 5,659,090 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên buồng phòng