Tra cứu lương nhân viên buồng phòng

Biểu đồ lương nhân viên buồng phòng

6,125,000 vnđ

( Sáu triệu Một trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên buồng phòng là: 6,125,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên buồng phòng