Tra cứu lương nhân viên bảo trì

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì

7,505,830 vnđ

( Bảy triệu Năm trăm Năm ngàn Tám trăm Ba mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì là: 7,505,830 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo trì