Tra cứu lương nhân viên bảo trì điện

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì điện

7,362,831 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm Sáu mươi Hai ngàn Tám trăm Ba mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì điện là: 7,362,831 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo trì điện