Tra cứu lương nhân viên bảo trì điện

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì điện

7,320,987 vnđ

( Bảy triệu Ba trăm Hai mươi ngàn Chín trăm Tám mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì điện là: 7,320,987 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo trì điện