Tra cứu lương nhân viên bảo trì cơ khí

Biểu đồ lương nhân viên bảo trì cơ khí

7,866,666 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo trì cơ khí là: 7,866,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo trì cơ khí