Tra cứu lương nhân viên bảo hiểm

Biểu đồ lương nhân viên bảo hiểm

9,626,506 vnđ

( Chín triệu Sáu trăm Hai mươi Sáu ngàn Năm trăm Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bảo hiểm là: 9,626,506 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bảo hiểm