Tra cứu lương nhân viên bán thuốc

Biểu đồ lương nhân viên bán thuốc

6,480,000 vnđ

( Sáu triệu Bốn trăm Tám mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán thuốc là: 6,480,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán thuốc