Tra cứu lương nhân viên bán hàng showroom

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng showroom

7,717,241 vnđ

( Bảy triệu Bảy trăm Mười bảy ngàn Hai trăm Bốn mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng showroom là: 7,717,241 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán hàng showroom