Tra cứu lương nhân viên bán hàng

Biểu đồ lương nhân viên bán hàng

8,558,506 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Năm mươi Tám ngàn Năm trăm Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng là: 8,558,506 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên bán hàng