Tra cứu lương nhân viên an ninh

Biểu đồ lương nhân viên an ninh

9,196,531 vnđ

( Chín triệu Một trăm Chín mươi Sáu ngàn Năm trăm Ba mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân viên an ninh là: 9,196,531 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân viên an ninh