Tra cứu lương nhân sự tiền lương

Biểu đồ lương nhân sự tiền lương

9,357,142 vnđ

( Chín triệu Ba trăm Năm mươi Bảy ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhân sự tiền lương là: 9,357,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhân sự tiền lương