Tra cứu lương nha sĩ

Biểu đồ lương nha sĩ

8,594,048 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Chín mươi Bốn ngàn Bốn mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nha sĩ là: 8,594,048 VNĐ

Danh sách tin tuyển nha sĩ