Tra cứu lương nhà báo

Biểu đồ lương nhà báo

8,160,764 vnđ

( Tám triệu Một trăm Sáu mươi ngàn Bảy trăm Sáu mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của nhà báo là: 8,160,764 VNĐ

Danh sách tin tuyển nhà báo