Tra cứu lương ngành y tế

Biểu đồ lương ngành y tế

11,125,000 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của ngành y tế là: 11,125,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển ngành y tế