Tra cứu lương lễ tân

Biểu đồ lương lễ tân

7,217,557 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Mười bảy ngàn Năm trăm Năm mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lễ tân là: 7,217,557 VNĐ

Danh sách tin tuyển lễ tân