Tra cứu lương lễ tân

Biểu đồ lương lễ tân

7,073,170 vnđ

( Bảy triệu Bảy mươi Ba ngàn Một trăm Bảy mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lễ tân là: 7,073,170 VNĐ

Danh sách tin tuyển lễ tân