Tra cứu lương lập trình .net

Biểu đồ lương lập trình .net

12,930,769 vnđ

( Mười hai triệu Chín trăm Ba mươi ngàn Bảy trăm Sáu mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lập trình .net là: 12,930,769 VNĐ

Danh sách tin tuyển lập trình .net