Tra cứu lương lập trình hệ thống

Biểu đồ lương lập trình hệ thống

14,571,428 vnđ

( Mười bốn triệu Năm trăm Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lập trình hệ thống là: 14,571,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển lập trình hệ thống