Tra cứu lương lập trình full stack

Biểu đồ lương lập trình full stack

4,666,666 vnđ

( Bốn triệu Sáu trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lập trình full stack là: 4,666,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển lập trình full stack