Tra cứu lương lao công

Biểu đồ lương lao công

7,947,368 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Bốn mươi Bảy ngàn Ba trăm Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lao công là: 7,947,368 VNĐ

Danh sách tin tuyển lao công