Tra cứu lương lao công

Biểu đồ lương lao công

8,869,565 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Sáu mươi Chín ngàn Năm trăm Sáu mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lao công là: 8,869,565 VNĐ

Danh sách tin tuyển lao công