Tra cứu lương lái xe tải

Biểu đồ lương lái xe tải

18,511,111 vnđ

( Mười tám triệu Năm trăm Mười một ngàn Một trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lái xe tải là: 18,511,111 VNĐ

Danh sách tin tuyển lái xe tải