Tra cứu lương lái xe tải

Biểu đồ lương lái xe tải

14,592,592 vnđ

( Mười bốn triệu Năm trăm Chín mươi Hai ngàn Năm trăm Chín mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lái xe tải là: 14,592,592 VNĐ

Danh sách tin tuyển lái xe tải