Tra cứu lương lái xe nâng

Biểu đồ lương lái xe nâng

7,470,588 vnđ

( Bảy triệu Bốn trăm Bảy mươi ngàn Năm trăm Tám mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của lái xe nâng là: 7,470,588 VNĐ

Danh sách tin tuyển lái xe nâng