Tra cứu lương kỹ thuật xây dựng

Biểu đồ lương kỹ thuật xây dựng

12,255,952 vnđ

( Mười hai triệu Hai trăm Năm mươi Năm ngàn Chín trăm Năm mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật xây dựng là: 12,255,952 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật xây dựng