Tra cứu lương kỹ thuật viên vận hành

Biểu đồ lương kỹ thuật viên vận hành

6,869,565 vnđ

( Sáu triệu Tám trăm Sáu mươi Chín ngàn Năm trăm Sáu mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên vận hành là: 6,869,565 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên vận hành