Tra cứu lương kỹ thuật viên vận hành

Biểu đồ lương kỹ thuật viên vận hành

6,735,294 vnđ

( Sáu triệu Bảy trăm Ba mươi Năm ngàn Hai trăm Chín mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên vận hành là: 6,735,294 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên vận hành