Tra cứu lương kỹ thuật viên spa

Biểu đồ lương kỹ thuật viên spa

10,032,258 vnđ

( Mười triệu Ba mươi Hai ngàn Hai trăm Năm mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên spa là: 10,032,258 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên spa