Tra cứu lương kỹ thuật viên spa

Biểu đồ lương kỹ thuật viên spa

10,842,105 vnđ

( Mười triệu Tám trăm Bốn mươi Hai ngàn Một trăm Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên spa là: 10,842,105 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên spa