Tra cứu lương kỹ thuật viên ô tô

Biểu đồ lương kỹ thuật viên ô tô

7,607,142 vnđ

( Bảy triệu Sáu trăm Bảy ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên ô tô là: 7,607,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên ô tô