Tra cứu lương kỹ thuật viên ô tô

Biểu đồ lương kỹ thuật viên ô tô

7,940,677 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Bốn mươi ngàn Sáu trăm Bảy mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên ô tô là: 7,940,677 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên ô tô