Tra cứu lương kỹ thuật viên

Biểu đồ lương kỹ thuật viên

8,329,629 vnđ

( Tám triệu Ba trăm Hai mươi Chín ngàn Sáu trăm Hai mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên là: 8,329,629 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên