Tra cứu lương kỹ thuật viên

Biểu đồ lương kỹ thuật viên

8,080,777 vnđ

( Tám triệu Tám mươi ngàn Bảy trăm Bảy mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên là: 8,080,777 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên