Tra cứu lương kỹ thuật viên dự án

Biểu đồ lương kỹ thuật viên dự án

7,954,545 vnđ

( Bảy triệu Chín trăm Năm mươi Bốn ngàn Năm trăm Bốn mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên dự án là: 7,954,545 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên dự án