Tra cứu lương kỹ thuật viên điện tử

Biểu đồ lương kỹ thuật viên điện tử

7,220,000 vnđ

( Bảy triệu Hai trăm Hai mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên điện tử là: 7,220,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên điện tử