Tra cứu lương kỹ thuật viên bảo trì

Biểu đồ lương kỹ thuật viên bảo trì

7,479,591 vnđ

( Bảy triệu Bốn trăm Bảy mươi Chín ngàn Năm trăm Chín mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên bảo trì là: 7,479,591 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật viên bảo trì