Tra cứu lương kỹ thuật tòa nhà

Biểu đồ lương kỹ thuật tòa nhà

8,052,631 vnđ

( Tám triệu Năm mươi Hai ngàn Sáu trăm Ba mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật tòa nhà là: 8,052,631 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật tòa nhà