Tra cứu lương kỹ thuật tòa nhà

Biểu đồ lương kỹ thuật tòa nhà

7,892,561 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Chín mươi Hai ngàn Năm trăm Sáu mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật tòa nhà là: 7,892,561 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật tòa nhà